Picture of Digital Reality 46” LCD HDTV Monitor with 1920x1080
 • حداکثر زاویه نمایش افقی و عمودی 178 درجه
 • حداکثر کنتراست دینامیک تا 50000:1
 • دارای گیرنده تلویزیون دیجیتال با قابلیت دریافت شبکه
 • عمومی سراسری و استانی تلویزیون و رادیو
 • قابلیت پخش فایل های رسانه ای از درگاه USB
 • پخش تصاویر FULL HD حداکثر وضوح تصویر 1920x1080
Picture of Next Generation SlimFit 40” LCD HDTV Monitor with 1920x1080
 • حداکثر زاویه نمایش افقی و عمودی 178 درجه
 • حداکثر کنتراست دینامیک تا 50000:1
 • دارای گیرنده تلویزیون دیجیتال با قابلیت دریافت شبکه
 • عمومی سراسری و استانی تلویزیون و رادیو
 • قابلیت پخش فایل های رسانه ای از درگاه USB
 • پخش تصاویر FULL HD حداکثر وضوح تصویر 1920x1080
Picture of Media Center 26" LCD HDTV Monitor with 1366x768
 • حداکثر زاویه نمایش افقی و عمودی 178 درجه
 • حداکثر کنتراست دینامیک تا 50000:1
 • دارای گیرنده تلویزیون دیجیتال با قابلیت دریافت شبکه
 • عمومی سراسری و استانی تلویزیون و رادیو
 • قابلیت پخش فایل های رسانه ای از درگاه USB
Picture of High Definition 22” LCD HDTV Monitor with 1366x768
 • حداکثر زاویه نمایش افقی و عمودی 178 درجه
 • حداکثر کنتراست دینامیک تا 50000:1
 • دارای گیرنده تلویزیون دیجیتال با قابلیت دریافت شبکه
 • عمومی سراسری و استانی تلویزیون و رادیو
 • قابلیت پخش فایل های رسانه ای از درگاه USB
Picture of High Definition 19” LCD HDTV Monitor with 1366x768
 • حداکثر زاویه نمایش افقی و عمودی 178 درجه
 • حداکثر کنتراست دینامیک تا 50000:1
 • دارای گیرنده تلویزیون دیجیتال با قابلیت دریافت شبکه
 • عمومی سراسری و استانی تلویزیون و رادیو
 • قابلیت پخش فایل های رسانه ای از درگاه USB